Monitoimijainen yhteistyöosaaminen

Innostu ja opi aiheesta

Animaatio: Monitoimijainen yhteistyöosaaminen

Animaatiossa käytetyt lähteet

Voit hyödyntää animaatiota monitoimijaisen osaamisen kehittämisessä

 • Edistämään itsenäistä pohdintaa
 • Motivoimaan oman ammattitaidon kehittämistä
 • Ajattelun ja ideoinnin herättelijänä sekä keskustelun pohjaksi työpaikkakokouksessa tai kehittämispäivässä

 

SISÄLTÖ:  Hanna Mäkelä ja Johanna Wiisak (TtM-opiskelijat, Turun yliopisto), Miia Tuominen ja Jaanet Salminen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TEKNINEN JA VISUAALINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Lapsi- ja perhepalveluiden toimijat

Lapsi- ja perhepalvelut ovat kokonaisuus, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja hyvinvointia ja terveyttä sekä oppimista, kasvua ja kehitystä edistäviä sekä varhaisen tuen ja hoidon palveluja. Palvelujen kokonaisuus muodostuu kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten toimijoiden palveluista ja toiminnoista.

On tärkeää, että koko lapsi- ja perhepalvelujen kenttä tunnistaa laajassa verkostossa toimivat tahot sekä heidän roolinsa lasten, nuorten ja perheiden elämässä. Eri alojen ammattilaisten tulee tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään lapset, nuoret ja perheet osallistaen. Näin mahdollistetaan lapsen, nuoren ja perheen tarpeisiin sopiva tuki mahdollisimman nopeasti ja joustavasti.

Alla olevaan kuvaan olemme koonneet esittelyjä eri lapsi- ja perhepalveluissa toimivista tahoista ja työntekijöistä. Klikkaa välkkyviä kuvakkeita avataksesi lisätietoa. Kuvan alla voit myös nähdä listan kaikista kuvaan upotetuista toimijoista.

 • Aineenopettaja
 • Ensikodin työntekijä
 • Erityisavustaja
 • Erityisopettaja
 • Fysioterapeutti
 • Kätilö
 • Koulukuraattori
 • Koulunkäynninohjaaja
 • Lastenhoitaja (päiväkoti)
 • Lastenlääkäri
 • Lastenohjaaja (seurakunta)
 • Lastenvalvoja
 • Lasten ja nuorten erityisohjaaja
 • Lasten ja nuorten päihdetyöntekijä
 • Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
 • Lastenpsykiatri
 • Lastensuojeluyksikön ohjaaja
 • Luokanopettaja
 • Nuorisotyöntekijä (sijaishuollon yksikkö)
 • Ohjaaja (lasten ja nuorten intensiivihoito)
 • Palvelutarpeen arviointi
 • Perhesosiaalityöntekijä
 • Perheneuvoja
 • Psykologi
 • Puheterapeutti
 • Terveydenhoitaja
 • Toimintaterapeutti
 • Urheiluvalmentaja
 • Varhaiskasvatuksen opettaja

 

SISÄLTÖ: ks. Thinglink

TEKNINEN JA VISUAALINEN TOTEUTUS: Petra Heikkinen ja Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Kehitä osaamista avoimesti verkossa

MOOC: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet, 2 op

Avoin verkko-opintojakso (MOOC), Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (2 op) on opiskeltavissa DigiCampus-alustalla. Mikäli haluat opintojaksosta suoritusmerkinnän, sinun tulee kirjautua avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon tai Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksu (12 €/op). Avoin yliopisto myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen saat ohjeet tentin suorittamista koskien. Tentin suoritettuasi voit pyytää avoimesta yliopistosta virallista opintosuoritusotetta.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.

Opiskelija

 • osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä
 • osaa jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa
 • on omaksunut lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä
 • tietää lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä

Sisältö
Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat
Monitoimijaisen yhteistyön käsite
Lapsen oikeudet
Lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat

Laajuus
2 op

Suoritustavat
Suorittamistapa on monivalintatentti opintojakson DigiCampus-alueella

Oppimateriaalit
Opintojakson kirjallisuus ja muu kirjallinen materiaali sekä tehtävät linkittyen opintojakson videoihin

Arviointi
Hyväksytty/Hylätty

Systeeminen ajattelu

Mitä systeemisyydellä tarkoitetaan ja missä sen teoreettiset juuret ovat? Mitä on systeeminen ajattelu ja mitä se tarkoittaa ihmissuhdetyössä ja vuorovaikutustilanteissa? Miten systeemisyys liittyy mm. ratkaisukeskeisyyteen, dialogisuuteen, reflektiivisyyteen ja moniammatilliseen yhteistyöhön?

Perehdy aiheeseen podcastissa.

Podcastin kuunneltuasi

 • pohdi, mitä hyötyä systeemisesta ajattelusta voi on työssäsi tai toiminnassasi lasten ja perheiden kanssa?
 • reflektoi omaa toimintaasi, puhetta ja elekieltä jossakin vuorovaikutustilanteessa. Mitä huomioita teit itsestäsi osana systeemiä?

TEKNINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Monitoimijainen yhteistyöosaaminen koulussa

Miksi monitoimijainen yhteistyö on tärkeää koulussa? Miten koulun monitoimijaista yhteistyötä voidaan toteuttaa käytännössä? Miten koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttö voitaisiin tehdä lapselle/nuorelle mahdollisimman helpoksi ja saavutettavaksi?

Kuuntele podcast koulun monitoimijaisesta yhteistyöstä.

Podcastin kuunneltuasi pohdi:

 • Millainen yhteistyön tekijä olen?
 • Miten omassa työorganisaatiossani voitaisiin lisätä tai kehittää yhteistyötä?
 • Mitä voisin oppia Outi Koskisen ja Johanna Heikkisen tavasta tehdä työtä?

 

Voit syventää osaamistasi tutustumalla seuraaviin lähteisiin:

 

SISÄLTÖ: kouluterveydenhoitaja Outi Koskinen, koulukuraattori Johanna Heikkinen ja Miia Tuominen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TEKNINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Perhe, kasvatus ja yhteistyö, 5 op

Perhe, kasvatus ja yhteistyö, 5 op /  Family, Education and Cooperation

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt perheen merkitykseen lapsen kehityksessä, kasvussa ja oppimisessa.
 • ymmärtää perheen ja vanhemmuuden muotoutumisen aika- ja paikkasidonnaisuuden sekä tunnistaa vanhemmaksi tuloon liittyvät ilmiöt sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.
 • tuntee keskeiset perhettä ja kasvatusta koskevat teoriat.
 • kykenee tarkastelemaan perhettä eri tieteiden näkökulmasta.
 • ymmärtää perheen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen ja oman roolinsa yhteistyössä.
 • osaa tarkastella vanhemmuuden rakentumista ja vanhemmuuden tukemista silloin, kun lapsella on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski.
 • ymmärtää erilaisen lapsen perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä.

Opintoihin ilmoittaudutaan osoitteessa https://avoin.peppi.utu.fi.