Monitoimijainen lastensuojelu

Innostu ja opi aiheesta

Video: Innostu ja opi lastensuojelusta!

Lastensuojelulain mukaisen lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Ehkäisevä lastensuojelu on jokaisen lasten, nuorten tai lapsiperheiden kanssa työskentelevän tehtävä.

Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa pyritään kannattelemaan, korjaamaan ja vahvistamaan lapsen ja perheen elämäntilanteita. Lapsen edun toteutuminen vaatii lapsen ja perheen ympärillä olevien ammattilaisten monitoimijaista yhteistyötä  – yhteisellä dialogilla ja monitoimijaisella työotteella vahvistetaan lapsen ja perheen elämänlaatua ja ratkaistaan vaativiakin tilanteita. Monitoimijaisen lastensuojelun keskiössä on lapsi, hänen perheensä ja läheisverkosto. Samalla lapsen ja perheen kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on velvollisuus ja oikeus edistää työssään lapsen edun, osallisuuden ja turvallisuuden periaatteita monitoimijaisesti.

Videota katsoessasi pohdi,

 • millaisia käsityksiä minulla on lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta?
 • mitä haluaisin oppia lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta?

Lasten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten, alan opiskelijoiden ja aiheesta yleisesti kiinnostuneiden ei tarvitse jäädä yksin lastensuojeluun liittyvien kysymysten kohdalla. Siksi kaikilla on mahdollisuus tutustua lastensuojelun perusteisiin MOOC-opintojaksolla.

SISÄLTÖ: Elina Laine ja Veera Niemi

TEKNINEN JA VISUAALINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Työelämäprofessoriluento: "Lastensuojelun sosiaalityön äärellä"

Voit syventää tietoasi sosiaalityöstä ja lastensuojelun sosiaalityöstä katsomalla Turun yliopiston työelämäprofessori Oona Ylösen luennon Lastensuojelun sosiaalityön äärellä”. Lisätietoa aiheesta löydät myös esimerkiksi Lastensuojelun käsikirjasta.

Materiaaleihin tutustuessa pohdi,

 • miten lastensuojelu liittyy lapsen oikeuksiin ja miten lapsen osallisuus mahdollistetaan lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa?
 • millaisia merkityksiä riittävillä peruspalveluilla ja varhaiselle tuella on lastensuojelulle?
 • milloin tarvitaan lastensuojelulain mukaista lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ja mitä tarkoitetaan sillä, että lasten suojelu on kaikkien ammattilaisten tehtävä?

SISÄLTÖ: Oona Ylönen (Turun yliopisto)

TEKNINEN JA VISUAALINEN TOTEUTUS: Turun yliopisto

TUOTANTO: Turun yliopisto

Kehitä osaamista avoimesti verkossa

MOOC Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op

Avoin opintojakso verkossa (MOOC) Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? (3 op) on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta erityisesti sinulle joka työskentelet ammatissa tai opiskelet alalla, jossa kohtaat tai tulet kohtaamaan lapsia ja perheitä.

Opintojakso on tutustuttavissa ja suoritettavissa DigiCampus-alustalla.

Opintojaksolle osallistuminen vaatii ensimmäisellä kerralla kirjautumisen HAKA- tai Google-tunnuksilla.

Mikäli haluat opintojaksosta suoritusmerkinnän, sinun tulee kirjautua avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon, Turun yliopiston avoimeen yliopistoon tai Savonia ammattikorkeakoulun avoimeen korkeakouluun (Turun ammattikorkeakoulun avoimessa korkeakoulussa suorittaminen tulossa) sekä maksaa opintojaksolle määritelty maksu. Avoin yliopisto tai korkeakoulu myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen saat ohjeet tentin suorittamista koskien. Tentin suoritettuasi voit pyytää avoimesta yliopistosta virallista opintosuoritusotetta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perustiedot lastensuojelusta ja monitoimijaisesta lasten suojelutehtävästä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työssä. Opiskelija

 • Tunnistaa lastensuojelutehtävän perusteet ja monitoimijaisen suojelutehtävän tarpeen kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonalalla
 • Osaa jäsentää lastensuojelun lakisääteistä perustaa ja lastensuojelutarpeen taustalla olevia tekijöitä
 • Tuntee lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun prosessin vaiheita ja osaa suhteuttaa oman roolinsa ja velvollisuutensa osana prosessia
 • Tietää puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon käytäntöjä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä

Sisältö

 • Lastensuojelun perusteet: jäsennys perus- ja erityisentason tuen palveluista, lastensuojelutarpeen taustalla olevista tekijöistä ja lastensuojelun määritelmistä
 • Lastensuojelulainsäädännön lähtökohdat: monitoimijaista yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö, lastensuojelunlain velvoitteet puheeksi ottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon kontekstissa
 • Ilmoitusvelvollisuus: lastensuojeluilmoitus, sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus ja yhteydenotto, ennakollinen lastensuojeluilmoitus, poliisille tehtävä ilmoitus
 • Lastensuojelun prosessit: lastensuojelutarpeen selvittäminen, avohuolto, kiireelliset tilanteet lastensuojelussa, huostaanotto, sijaishuolto, jälkihuolto
 • Monitoimijainen yhteistyö: monitoimijaisen suojelutehtävän tarve kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonalalla, oman ammatillisen paikan jäsentäminen ja suhde muihin ammattilaisiin lastensuojelun kontekstissa

Suoritustavat

Opintojakson materiaaliin tutustuminen ja sisältöjen tunteminen. Opintojaksosuorituksen saaminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta DigiCampus-alustalla tehtävästä monivalintatentistä

Arviointi hyväksytty/hylätty

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena, 4 op

Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena, 4 op 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää lastensuojelun tilanteen kentällä, menettelytavat ja niitä ohjaavan lainsäädännön, lastensuojelun tarpeen syntymissyyt sekä eri näkökulmia lasten ja nuorten auttamiseen.

Opintoihin ilmoittaudutaan osoitteessa https://avoin.peppi.utu.fi.

Sosiaalipediatria, 3 op

Sosiaalipediatria, 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tiedot lastensuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä lapsen kaltoinkohtelusta: laiminlyönnistä, fyysisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, emotionaalisesta kaltoinkohtelusta, lapselle aiheutetusta tai sepitetystä sairaudesta, nuorten päihteidenkäytöstä sekä perheväkivallan ja vanhempien päihteiden käytön merkityksestä lapsuudessa. Opiskelijalla on myös taidot tunnistaa lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi, ottaa puheeksi lapsen kaltoinkohtelu, perheväkivalta,  vanhempien ja nuoren päihteiden käyttö sekä taito tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus.

Tarjolla seuraavan kerran keväällä 2022.

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Tarjolla seuraavan kerran syksyllä 2021.

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla, 3 op

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla, 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalveluiden laaja-alaisuuden ja siihen liittyvän problematiiikan, oppii monialaisuuden merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä asiakaslähtöisen työskentelyn etiikan ja arvoperustan. Lisäksi hän oppii, minkä vuoksi sosiaaliset tekijät tulee huomioida terveyden huollossa ja vastaavasti yksilön terveydelliset tekijät sosiaalihuollossa. Opiskelija oppii myös yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden merkityksen julkisen palvelujärjestelmän uudistamisessa sekä moniammatillisen työn perusteita sekä teoreettisesti että käytännössä.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Tarjolla seuraavan kerran syksyllä 2021.

Elämänkulun psykologia II: Parisuhteet, perheet ja vanhemmuus,  5 op

Elämänkulun psykologia II: Parisuhteet, perheet ja vanhemmuus,  5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa parisuhteen muodostamiseen, toimivuuteen sekä kriiseihin liittyviä keskeisiä tekijöitä. Hän osaa kuvata sukupolvien ketjujen merkityksiä parisuhteen, perheen ja yksilön näkökulmasta, määritellä perheen rakenteen ja dynamiikan merkitystä yksilön psyykkiseen hyvinvointiin ja analysoida erilaisten kasvatus- ja kiintymystyylien merkitystä parisuhteessa ja vanhemmuudessa.

Lapsen oikeudet, 5 op

Lapsen oikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet lapsen oikeudellisen aseman perusteista. Opiskelija tuntee lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet ja niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää lapsioikeuden keskeisten periaatteiden kuten lapsen edun ensisijaisuuden sisällön ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa kuten huoltoriidoissa, lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja terveydenhuollossa. Opiskelija on selvillä lapsen oikeuksien toteutumisen keskeisistä haasteista Suomessa.

Jatka opiskelua

SOSNET- Lastensuojelu –verkkokurssi, 5 op

SOSNET- Lastensuojelu –verkkokurssi, 5 op: Kurssille valitaan etusijassa sosiaalityön pääaineopiskelijoita ja mikäli paikkoja jää, ryhmään valitaan sosiaalityön perusopinnot suorittaneita sivuaineopiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus

Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava). jotka työskentelevät lasten ja nuorten kasvuympäristössä tai palveluissa.

Katso lisätietoa koulutuksesta.

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutus

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaalityöntekijöille. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus tuottaa erityisosaamista sekä vaativiin lastensuojelun sosiaalityön tehtäviin että muihin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, joissa työskennellään vaikeissa elämäntilanteissa olevien perheiden ja eri-ikäisten lasten kanssa.

Katso lisätietoa koulutuksesta.