Juridiikka lapsi- ja perhepalveluissa

Innostu ja opi aiheesta

Oikeustieteen perusteet (MOOC)

on kaikille avoin MOOC (Massive open online course) opintojakso, joka perehdyttää sinut oikeustieteeseen tieteenalana. Opintojakso lisää tietojasi oikeudellisesta sääntelystä ja oikeusjärjestyksen perusteista sekä keskeisistä oikeudenaloista ja näiden peruskäsitteistä. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun ja soveltuu hyvin oikeustieteiden opinnoista avoimessa yliopistossa tai tutkintotavoitteisesta oikeustieteen opiskelusta kiinnostuneille.

Kaikki halukkaat pääsevät kirjautumaan opintojaksolle ja tutustumaan oppimateriaaleihin ja suoritustapoihin omaan tahtiin. Suorittaaksesi opintojakson (1 op) ja tehdäksesi tentin, sinun tulee kirjautua Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopiston opiskelijaksi.

Voit kirjautua opintojaksolle DigiCampus oppimisympäristöön joko google-tunnuksillasi tai jos olet toisen korkeakoulun opiskelija, HAKA-tunnuksillasi. Jos sinulla ei ole käytössä kumpaakaan tunnistautumistapaa, kirjaudu oppimisympäristöön sisään vierailijana.

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Oikeustieteen perusteet, 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä keskeiset oikeudenalat ja näiden peruskäsitteet. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun.

Sisältö:

  • Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus.
  • Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet.
  • Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet.

Lapsen oikeudet, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on hyvät valmiudet lapsen oikeudellisen aseman perusteista. Opiskelija tuntee lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet ja niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää lapsioikeuden keskeisten periaatteiden kuten lapsen edun ensisijaisuuden sisällön ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa kuten huoltoriidoissa, lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja terveydenhuollossa. Opiskelija on selvillä lapsen oikeuksien toteutumisen keskeisistä haasteista Suomessa.

Sisältö: Lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet, lapsen oikeuksia koskevat keskeiset periaatteet, lapsen oikeuksien toteutumisen haasteet Suomessa. Perehdytään YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja YK:n lapsen oikeuksien komitean siitä antamiin yleiskommentteihin samoin kuin komitean Suomelle antamiin suosituksiin.

Koulutusoikeus, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee koulutuksen lainsäädännön tavoitteet ja oikeudenalan oikeusperiaatteet, koulutusta koskevat perus- ja ihmisoikeudet, sekä oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelijalla on valmiudet tunnistaa opetustoimen alalla esiintyviä oikeudellisia ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija tuntee oikeuslähteet, joista saa tukea ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö: Koulutusjärjestelmän oikeudellinen normipohja ja rakenne, oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, koulutusoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä.

Sosiaalioikeus, yleinen osa, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää sosiaaliturvan yhteiskunnallisen merkityksen sekä sosiaaliturvajärjestelmän rakenteen ja pääasiallisen sisällön. Opiskelija tuntee sosiaalioikeuden aseman oikeusjärjestyksessä ja hahmottaa sosiaalisten perusoikeuksien aseman sosiaaliturvalainsäädännön perustana. Opiskelija tuntee sosiaaliturvajärjestelmän asiakkaan keskeiset menettelylliset oikeudet ja muutoksenhakujärjestelmän. Opiskelijalla on käsitys sosiaalioikeuden kansainvälisistä yhteyksistä.

Sisältö: Sosiaaliturvajärjestelmän rakenne. Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet, sosiaalioikeuden oikeusperiaatteet ja keskeiset yleislait. Sosiaalioikeuteen sisältyvän lainsäädännön yhteydet muuhun lainsäädäntöön, erityisesti hallinto-oikeudelliseen lainsäädäntöön.

Sosiaalioikeus sosiaalityössä, 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojaksolla perehdytään hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Opiskelija hahmottaa opintojakson suoritettuaan perus- ja ihmisoikeuksien vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja ymmärtää siihen liittyvien hallinto- ja sosiaalioikeudellisten periaatteiden vaikutuksen.

Opiskelija ymmärtää sosiaalityön professioon liittyvät oikeudelliset velvoitteet. Opintojakson tavoitteena on herätellä opiskelijan oikeudellisten ongelmien hahmottamiskykyä sekä perehdyttää hänet juridisen tiedonhankinnan ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteisiin

Terveydenhuolto-oikeus, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee terveydenhuoltoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja on perehtynyt terveydenhuoltojärjestelmää, potilaan oikeuksia ja terveydenhuollon henkilöstöä käsitteleviin keskeisiin oikeudellisiin kysymyksiin

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa, 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kansainvälis-yksityisoikeudellisen sääntelyn lapsioikeuden osalta, osaa soveltaa kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä ja ymmärtää oikeudenalan keskeiset käsitteet ja niiden oikeudellisen merkityksen, hahmottaa rajat ylittävien perhesuhteiden luoman riskin sovellettavan lain vaihtumisen näkökulmasta, kykenee etsimään tietoa kansainvälisestä lapsioikeudesta myös vieraalla kielellä sekä osaa ennakoida oikeusjärjestelmien erilaiset oikeudelliset perusratkaisut lapsioikeutta koskien ja ymmärtää oikeusvertailevan tutkimusmetodin perussäännöt.