Juridiikka lapsi- ja perhepalveluissa

Innostu ja opi aiheesta

MOOC: Oikeustieteen perusteet

Oikeustieteen perusteet (MOOC)

on kaikille avoin MOOC (Massive open online course) opintojakso, joka perehdyttää sinut oikeustieteeseen tieteenalana. Opintojakso lisää tietojasi oikeudellisesta sääntelystä ja oikeusjärjestyksen perusteista sekä keskeisistä oikeudenaloista ja näiden peruskäsitteistä. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun ja soveltuu hyvin oikeustieteiden opinnoista avoimessa yliopistossa tai tutkintotavoitteisesta oikeustieteen opiskelusta kiinnostuneille.

Kaikki halukkaat pääsevät kirjautumaan opintojaksolle ja tutustumaan oppimateriaaleihin ja suoritustapoihin omaan tahtiin. Suorittaaksesi opintojakson (1 op) ja tehdäksesi tentin, sinun tulee kirjautua Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopiston opiskelijaksi.

Voit kirjautua opintojaksolle DigiCampus oppimisympäristöön joko google-tunnuksillasi tai jos olet toisen korkeakoulun opiskelija, HAKA-tunnuksillasi. Jos sinulla ei ole käytössä kumpaakaan tunnistautumistapaa, kirjaudu oppimisympäristöön sisään vierailijana.

Kehitä osaamista avoimesti verkossa

MOOC: Koulu lasten hyvinvointiympäristönä, 2 op

Avoin opintojakso verkossa (MOOC) Koulu lasten hyvinvointiympäristönä (2 op) on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintojaksolla käsitellään hyvinvoinnin kokonaisuutta monitieteisesti, avaten sitä myös lainsäädännön velvoitteiden ja näkökulmien kautta. Oikeudelliset velvoitteet sidotaan MOOCissa osaksi muiden tieteenalojen sisältöjä pitäen taustalla ajatuksen koulun monitoimijaisesta toiminnasta. Oikeudellisia velvoitteita käsitellään etenkin oppilashuollon kokonaisuuden, eri toimijoiden velvoitteiden sekä oppilaiden osallisuuden kautta.

Opintojakso on tutustuttavissa ja suoritettavissa DigiCampus-alustalla.

Opintojaksolle osallistuminen vaatii ensimmäisellä kerralla kirjautumisen HAKA- tai Google-tunnuksilla.

Mikäli haluat opintojaksosta suoritusmerkinnän, sinun tulee kirjautua avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon, Turun yliopiston avoimeen yliopistoon tai Savonia ammattikorkeakoulun avoimeen korkeakouluun sekä maksaa opintojaksolle määritelty maksu. Avoin yliopisto tai korkeakoulu myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen saat ohjeet tentin suorittamista koskien. Tentin suoritettuasi voit pyytää avoimesta yliopistosta virallista opintosuoritusotetta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää koulun hyvinvointityön rakenteet ja periaatteet sekä niitä ohjaavat säädökset.
 • tuntee lasten hyvinvointiympäristön toimijat koulussa ja heidän roolinsa koulun toimintakulttuurissa.
 • tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa
 • ymmärtää monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuudet koulun hyvinvointiympäristön vahvistajana.

Sisältö

 • koulun hyvinvointiympäristön kokonaisuus
 • osallisuus lapsen hyvinvoinnin perustana
 • koulun hyvinvointityön toimijat ja heidän vastuunsa ja velvollisuutensa
 • oppilas- ja opiskelijahuollon rakenne, periaatteet ja säädökset
 • monitoimijainen yhteistyö koulun toimintakulttuurina

Laajuus

2 op

Suoritustavat

Suorittamistapa on monivalintatentti opintojakson DigiCampus-alueella.

Oppimateriaalit

Opintojakson sisältöön liittyvä kirjallisuus ja muu materiaali.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Oikeustieteen perusteet, 1 op

Oikeustieteen perusteet, 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä keskeiset oikeudenalat ja näiden peruskäsitteet. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun.

Sisältö:

 • Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus.
 • Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet.
 • Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet.

Lapsen oikeudet, 5 op

Lapsen oikeudet, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on hyvät valmiudet lapsen oikeudellisen aseman perusteista. Opiskelija tuntee lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet ja niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää lapsioikeuden keskeisten periaatteiden kuten lapsen edun ensisijaisuuden sisällön ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa kuten huoltoriidoissa, lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja terveydenhuollossa. Opiskelija on selvillä lapsen oikeuksien toteutumisen keskeisistä haasteista Suomessa.

Sisältö: Lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet, lapsen oikeuksia koskevat keskeiset periaatteet, lapsen oikeuksien toteutumisen haasteet Suomessa. Perehdytään YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja YK:n lapsen oikeuksien komitean siitä antamiin yleiskommentteihin samoin kuin komitean Suomelle antamiin suosituksiin.

Koulutusoikeus, 5 op

Koulutusoikeus, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee koulutuksen lainsäädännön tavoitteet ja oikeudenalan oikeusperiaatteet, koulutusta koskevat perus- ja ihmisoikeudet, sekä oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelijalla on valmiudet tunnistaa opetustoimen alalla esiintyviä oikeudellisia ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija tuntee oikeuslähteet, joista saa tukea ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö: Koulutusjärjestelmän oikeudellinen normipohja ja rakenne, oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, koulutusoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä.

Sosiaalihuolto-oikeus, 5 op

Sosiaalihuolto-oikeus, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää sosiaaliturvan ja sosiaalihuollon yhteiskunnallisen merkityksen sekä sosiaaliturvajärjestelmän rakenteen. Opiskelija osaa sosiaalioikeuden perusperiaatteet ja on perehtynyt sosiaalihuollon keskeisen lainsäädännön. Opiskelija tuntee sosiaalihuollon asiakkaan keskeiset aineelliset ja menettelylliset oikeudet sekä muutoksenhakujärjestelmän erityisesti sosiaalihuollon näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää sosiaalihuollon yleisten ja erityisten palvelujen suhteen sekä tuntee sosiaalipalveluiden yleiset järjestämis- ja myöntämisperusteet.

Sisältö:
Sosiaalioikeuden perusteet. Sosiaalihuollon asema sosiaaliturvajärjestelmässä sosiaalisten perusoikeuksien toteuttajana. Asiakkaan asema ja oikeudet sosiaalihuollossa.

Tarjolla seuraavan kerran lukuvuonna 2021-2022.

Sosiaalioikeus sosiaalityössä, 5 op

Sosiaalioikeus sosiaalityössä, 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojaksolla perehdytään hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Opiskelija hahmottaa opintojakson suoritettuaan perus- ja ihmisoikeuksien vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja ymmärtää siihen liittyvien hallinto- ja sosiaalioikeudellisten periaatteiden vaikutuksen.

Opiskelija ymmärtää sosiaalityön professioon liittyvät oikeudelliset velvoitteet. Opintojakson tavoitteena on herätellä opiskelijan oikeudellisten ongelmien hahmottamiskykyä sekä perehdyttää hänet juridisen tiedonhankinnan ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteisiin.

Terveydenhuolto-oikeus, 5 op

Terveydenhuolto-oikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveydenhuoltoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja on perehtynyt terveydenhuoltojärjestelmää, potilaan oikeuksia ja terveydenhuollon henkilöstöä käsitteleviin keskeisiin oikeudellisiin kysymyksiin.

Perhe- ja jäämistöoikeus, 7 op

Perhe- ja jäämistöoikeus, 7 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. Hän myös tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet. Lisäksi opiskelija kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. Opiskelija osaa myös jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa, 4 op

Tämän opintojakson suorittamisen vaatimuksena on, että opiskelija on suorittanut ensin opintojakson ’Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I, 2 op’. Opintojakso on suoritettavissa verkko-opintoina koko lukuvuoden ajan.

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa, 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kansainvälis-yksityisoikeudellisen sääntelyn lapsioikeuden osalta, osaa soveltaa kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä ja ymmärtää oikeudenalan keskeiset käsitteet ja niiden oikeudellisen merkityksen, hahmottaa rajat ylittävien perhesuhteiden luoman riskin sovellettavan lain vaihtumisen näkökulmasta, kykenee etsimään tietoa kansainvälisestä lapsioikeudesta myös vieraalla kielellä sekä osaa ennakoida oikeusjärjestelmien erilaiset oikeudelliset perusratkaisut lapsioikeutta koskien ja ymmärtää oikeusvertailevan tutkimusmetodin perussäännöt.