Juridiikka lapsi- ja perhepalveluissa

Kehitä osaamista avoimesti verkossa

MOOC: Koulu lasten hyvinvointiympäristönä, 2 op

Avoin opintojakso verkossa (MOOC) Koulu lasten hyvinvointiympäristönä (2 op) on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintojaksolla käsitellään hyvinvoinnin kokonaisuutta monitieteisesti, avaten sitä myös lainsäädännön velvoitteiden ja näkökulmien kautta. Oikeudelliset velvoitteet sidotaan MOOCissa osaksi muiden tieteenalojen sisältöjä pitäen taustalla ajatuksen koulun monitoimijaisesta toiminnasta. Oikeudellisia velvoitteita käsitellään etenkin oppilashuollon kokonaisuuden, eri toimijoiden velvoitteiden sekä oppilaiden osallisuuden kautta.

Opintojakso on tutustuttavissa ja suoritettavissa DigiCampus-alustalla.

Opintojaksolle osallistuminen vaatii ensimmäisellä kerralla kirjautumisen HAKA- tai Google-tunnuksilla.

Mikäli haluat opintojaksosta suoritusmerkinnän, sinun tulee kirjautua avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon, Turun yliopiston avoimeen yliopistoon tai Savonia ammattikorkeakoulun avoimeen korkeakouluun sekä maksaa opintojaksolle määritelty maksu. Avoin yliopisto tai korkeakoulu myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen saat ohjeet tentin suorittamista koskien. Tentin suoritettuasi voit pyytää avoimesta yliopistosta virallista opintosuoritusotetta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää koulun hyvinvointityön rakenteet ja periaatteet sekä niitä ohjaavat säädökset.
 • tuntee lasten hyvinvointiympäristön toimijat koulussa ja heidän roolinsa koulun toimintakulttuurissa.
 • tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa
 • ymmärtää monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuudet koulun hyvinvointiympäristön vahvistajana.

Sisältö

 • koulun hyvinvointiympäristön kokonaisuus
 • osallisuus lapsen hyvinvoinnin perustana
 • koulun hyvinvointityön toimijat ja heidän vastuunsa ja velvollisuutensa
 • oppilas- ja opiskelijahuollon rakenne, periaatteet ja säädökset
 • monitoimijainen yhteistyö koulun toimintakulttuurina

Laajuus

2 op

Suoritustavat

Suorittamistapa on monivalintatentti opintojakson DigiCampus-alueella.

Oppimateriaalit

Opintojakson sisältöön liittyvä kirjallisuus ja muu materiaali.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen oikeudelliset perusteet, 3 op

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen oikeudelliset perusteet, 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä koulutusta koskevan lainsäädännön perusteista. Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon sääntelyn perusteet sekä kasvatuksen ja opetuksen sääntelyn perusteet.

Lapsen oikeudet, 5 op

Lapsen oikeudet, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on hyvät valmiudet lapsen oikeudellisen aseman perusteista. Opiskelija tuntee lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet ja niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää lapsioikeuden keskeisten periaatteiden kuten lapsen edun ensisijaisuuden sisällön ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa kuten huoltoriidoissa, lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja terveydenhuollossa. Opiskelija on selvillä lapsen oikeuksien toteutumisen keskeisistä haasteista Suomessa.

Sisältö: Lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet, lapsen oikeuksia koskevat keskeiset periaatteet, lapsen oikeuksien toteutumisen haasteet Suomessa. Perehdytään YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja YK:n lapsen oikeuksien komitean siitä antamiin yleiskommentteihin samoin kuin komitean Suomelle antamiin suosituksiin.

Koulutusoikeus, 5 op

Koulutusoikeus, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee koulutuksen lainsäädännön tavoitteet ja oikeudenalan oikeusperiaatteet, koulutusta koskevat perus- ja ihmisoikeudet, sekä oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelijalla on valmiudet tunnistaa opetustoimen alalla esiintyviä oikeudellisia ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija tuntee oikeuslähteet, joista saa tukea ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö: Koulutusjärjestelmän oikeudellinen normipohja ja rakenne, oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, koulutusoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä.

Oikeus ja koulu, 4 op

Oikeus ja koulu, 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tuntee opetustoimen juridiikkaa koskevat keskeiset oikeuslähteet: tuntee oppilaan asemaa koskevat keskeiset säädökset, ml. perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet, tunnistaa oppilaan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä tyyppitapauksia ja osaa argumentoida niiden juridisista ratkaisuperusteluista, tuntee oppilaan oikeuksien toteutumisen ajankohtaiset haasteet ja hahmottaa etäopetuksen luomat erityishaasteet sekä ymmärtää lapsen oikeuksiin ja moderniin lapsioikeuteen liittyvää ajattelua ja kehityskulkuja.

Sosiaalihuolto-oikeus, 5 op

Sosiaalihuolto-oikeus, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää sosiaaliturvan ja sosiaalihuollon yhteiskunnallisen merkityksen sekä sosiaaliturvajärjestelmän rakenteen. Opiskelija osaa sosiaalioikeuden perusperiaatteet ja on perehtynyt sosiaalihuollon keskeisen lainsäädännön. Opiskelija tuntee sosiaalihuollon asiakkaan keskeiset aineelliset ja menettelylliset oikeudet sekä muutoksenhakujärjestelmän erityisesti sosiaalihuollon näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää sosiaalihuollon yleisten ja erityisten palvelujen suhteen sekä tuntee sosiaalipalveluiden yleiset järjestämis- ja myöntämisperusteet.

Sisältö:
Sosiaalioikeuden perusteet. Sosiaalihuollon asema sosiaaliturvajärjestelmässä sosiaalisten perusoikeuksien toteuttajana. Asiakkaan asema ja oikeudet sosiaalihuollossa.

Terveydenhuolto-oikeus, 5 op

Terveydenhuolto-oikeus, 5 op

Sisältö

Terveydenhuoltojärjestelmän rakenne, potilaan oikeuksia ja terveydenhuollon henkilöstöä koskeva sääntely. Terveydenhuolto-oikeuteen sisältyvän lainsäädännön yhteydet muuhun lainsäädäntöön, erityisesti sosiaalioikeudelliseen ja hallinto-oikeudelliseen lainsäädäntöön.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee terveydenhuoltoa koskevan keskeisen lainsäädännön
 • on perehtynyt terveydenhuoltojärjestelmää, mielenterveyspalveluita, potilaan oikeuksia ja terveydenhuollon henkilöstöä käsitteleviin keskeisiin oikeudellisiin kysymyksiin.
 • tunnistaa kurssin teemoihin liittyviä keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä
 • osaa soveltaa oikeudenalan oikeusperiaatteita tavanomaisiin tyyppitilanteisiin
 • on harjoitellut soveltamaan oikeudenalan lainsäädäntöä ja muita oikeuslähteitä argumentaationsa tukena

Seuraavan kerran tätä opintojaksoa voi suorittaa lukuvuonna 2024-2025.

Perhe- ja jäämistöoikeus, 5 op

Perhe- ja jäämistöoikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. Hän myös tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet. Lisäksi opiskelija kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. Opiskelija osaa myös jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa, 4 op

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa, 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kansainvälis-yksityisoikeudellisen sääntelyn lapsioikeuden osalta, osaa soveltaa kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä ja ymmärtää oikeudenalan keskeiset käsitteet ja niiden oikeudellisen merkityksen, hahmottaa rajat ylittävien perhesuhteiden luoman riskin sovellettavan lain vaihtumisen näkökulmasta, kykenee etsimään tietoa kansainvälisestä lapsioikeudesta myös vieraalla kielellä sekä osaa ennakoida oikeusjärjestelmien erilaiset oikeudelliset perusratkaisut lapsioikeutta koskien ja ymmärtää oikeusvertailevan tutkimusmetodin perussäännöt.