Monitoimijainen yhteistyöosaaminen

Innostu ja opi aiheesta

Animaatio: Monitoimijainen yhteistyöosaaminen

Animaatiossa käytetyt lähteet

Voit hyödyntää animaatiota monitoimijaisen osaamisen kehittämisessä

 • Edistämään itsenäistä pohdintaa
 • Motivoimaan oman ammattitaidon kehittämistä
 • Ajattelun ja ideoinnin herättelijänä sekä keskustelun pohjaksi työpaikkakokouksessa tai kehittämispäivässä

 

SISÄLTÖ:  Hanna Mäkelä ja Johanna Wiisak (TtM-opiskelijat, Turun yliopisto), Miia Tuominen ja Jaanet Salminen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TEKNINEN JA VISUAALINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Lapsi- ja perhepalveluiden toimijat

Lapsi- ja perhepalvelut ovat kokonaisuus, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja hyvinvointia ja terveyttä sekä oppimista, kasvua ja kehitystä edistäviä sekä varhaisen tuen ja hoidon palveluja. Palvelujen kokonaisuus muodostuu kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten toimijoiden palveluista ja toiminnoista.

On tärkeää, että koko lapsi- ja perhepalvelujen kenttä tunnistaa laajassa verkostossa toimivat tahot sekä heidän roolinsa lasten, nuorten ja perheiden elämässä. Eri alojen ammattilaisten tulee tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään lapset, nuoret ja perheet osallistaen. Näin mahdollistetaan lapsen, nuoren ja perheen tarpeisiin sopiva tuki mahdollisimman nopeasti ja joustavasti.

Alla olevaan kuvaan olemme koonneet esittelyjä eri lapsi- ja perhepalveluissa toimivista tahoista ja työntekijöistä. Klikkaa välkkyviä kuvakkeita avataksesi lisätietoa. Kuvan alla voit myös nähdä listan kaikista kuvaan upotetuista toimijoista numerojärjestyksessä.

Jos kuva ei näy, pääset näkemään sen täältä

 1. Palvelutarpeen arviointi
 2. Lastenpsykiatri
 3. Terveydenhoitaja
 4. Psykologi
 5. Koululääkäri
 6. Lasten fysioterapeutti
 7. Lastenlääkäri
 8. Toimintaterapeutti
 9. Kätilö
 10. Puheterapeutti
 11. Koulukuraattori
 12. Varhaiskasvatuksen opettaja
 13. Päiväkodin johtaja
 14. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 15. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 16. Varhaiskasvatuksen sosionomi
 17. Lastenohjaaja (seurakunta)
 18. Opinto-ohjaaja
 19. Koulunkäynninohjaaja
 20. Rehtori
 21. Erityisopettaja
 22. Luokanopettaja
 23. Aineenopettaja
 24. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
 25. Nuorisotyöntekijä
 26. Ohjaaja (lastensuojeluyksikkö)
 27. Sosiaaliohjaaja
 28. Urheiluvalmentaja
 29. Lasten ja nuorten päihdetyöntekijä
 30. Ohjaaja (Lasten ja nuorten intensiivihoito)
 31. Lasten ja nuorten erityisohjaaja
 32. Erityisavustaja
 33. Lastenvalvoja
 34. Kriisityöntekijä
 35. Perheneuvoja
 36. Ensikodin työntekijä (Ensi- ja turvakotien liitto)
 37. Turvakodin työntekijä
 38. Lapsiperhesosiaalityöntekijä
 39. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
 40. Lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityöntekijä
 41. Lastensuojelun jälkihuollon ohjaaja

 

SISÄLTÖ: ks. Thinglink

TEKNINEN JA VISUAALINEN TOTEUTUS: Petra Heikkinen, Suvi Puttonen ja Anniina Eklöf (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Kehitä osaamista avoimesti verkossa

MOOC: Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalalla, 2 op

Avoin verkko-opintojakso (MOOC), Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalalla (2 op) on opiskeltavissa DigiCampus-alustalla. Mikäli haluat opintojaksosta suoritusmerkinnän, sinun tulee kirjautua avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon tai Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksu. Avoin yliopisto myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen saat ohjeet tentin suorittamista koskien. Tentin suoritettuasi voit pyytää avoimesta yliopistosta virallista opintosuoritusotetta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut moniammatillisen yhteistyön perusteita sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalalla.

Opiskelija

 • ymmärtää moniammatillisuuden merkityksen sekä tietää moniammatillisuutta ohjaavat lait ja eettiset ohjeet oman alansa näkökulmasta
 • tuntee keinoja tukea tai apua tarvitsevan henkilön osallisuuden tukemiseksi ja hänen näkökulmansa kuulemiseksi moniammatillisessa työskentelyssä
 • tunnistaa eri ammattilaisten rooleja, työn konteksteja ja työtapoja moniammatillisessa työskentelyssä
 • ymmärtää vaikuttavan moniammatillisen yhteistyön hyödyt tukea tai apua tarvitsevan henkilön, työntekijän ja organisaation näkökulmasta.

Sisältö

Moniammatillisen yhteistyön käytännöt ja teoreettinen tausta

Ihminen moniammatillisen työskentelyn keskiössä

Minä moniammatillisena toimijana

Toimivan moniammatillisen yhteistyön edellytykset, hyödyt ja vaikuttavuus

Laajuus
2 op

Suoritustavat
Suorittamistapa on monivalintatentti opintojakson DigiCampus-alueella

Oppimateriaalit
Opintojakson kirjallisuus ja muu kirjallinen materiaali sekä tehtävät linkittyen opintojakson videoihin

Arviointi
Hyväksytty/Hylätty

MOOC: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet, 2 op

Avoin verkko-opintojakso (MOOC), Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (2 op) on opiskeltavissa DigiCampus-alustalla. Mikäli haluat opintojaksosta suoritusmerkinnän, sinun tulee kirjautua avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon tai Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksu. Avoin yliopisto myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen saat ohjeet tentin suorittamista koskien. Tentin suoritettuasi voit pyytää avoimesta yliopistosta virallista opintosuoritusotetta.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.

Opiskelija

 • osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä
 • osaa jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa
 • on omaksunut lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä
 • tietää lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä

Sisältö
Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat
Monitoimijaisen yhteistyön käsite
Lapsen oikeudet
Lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat

Laajuus
2 op

Suoritustavat
Suorittamistapa on monivalintatentti opintojakson DigiCampus-alueella

Oppimateriaalit
Opintojakson kirjallisuus ja muu kirjallinen materiaali sekä tehtävät linkittyen opintojakson videoihin

Arviointi
Hyväksytty/Hylätty

Asiakaslähtöisyys moniammatillisessa työskentelyssä

Moniammatillisen yhteistyön merkitys, odotukset ja velvoitteet ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina lapsi- ja perhepalveluissa. Soteko-alojen välisellä moniammatillisella yhteistyöllä voidaan turvata lasten, nuorten ja perheiden laadukas avunsaanti.

Tutustu oheiseen tarkistuslistaan, jonka avulla voitte tarkastella asiakaslähtöisyyden toteutumista monialaisessa työskentelyssänne.

Tutustumisen jälkeen mieti:

 • Miksi moniammatillinen yhteistyö on tärkeää lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa?
 • Miten asiakaslähtöisyys toteutuu monialaisessa työskentelyssänne? Mikä toimii ja missä on vielä kehittämisen varaa?

Voit syventää osaamistasi tutustumalla seuraaviin lähteisiin:

SISÄLTÖ: Jaanet Salminen ja Marjaana Raukola-Lindblom (Turun yliopiston Sote-akatemia)

PEDAGOGINEN TOTEUTUS OSAAMISPUUSSA: Anniina Eklöf (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Monitoimijainen yhteistyöosaaminen koulussa

Miksi monitoimijainen yhteistyö on tärkeää koulussa? Miten koulun monitoimijaista yhteistyötä voidaan toteuttaa käytännössä? Miten koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttö voitaisiin tehdä lapselle/nuorelle mahdollisimman helpoksi ja saavutettavaksi?

Kuuntele podcast koulun monitoimijaisesta yhteistyöstä.

Podcastin kuunneltuasi pohdi:

 • Millainen yhteistyön tekijä olen?
 • Miten omassa työorganisaatiossani voitaisiin lisätä tai kehittää yhteistyötä?
 • Mitä voisin oppia Outi Koskisen ja Johanna Heikkisen tavasta tehdä työtä?

 

Voit syventää osaamistasi tutustumalla seuraaviin lähteisiin:

 

SISÄLTÖ: kouluterveydenhoitaja Outi Koskinen, koulukuraattori Johanna Heikkinen ja Miia Tuominen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TEKNINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Systeeminen työote

Systeeminen työote perustuu systeemiseen ajattelutapaan, jossa lapsen tai perheen elämää tarkastellaan kokonaisuutena. Kaikki lapsen elämän osa-alueet ja ihmiset muodostavat systeemin, jonka kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi yksilön oirehtimisen nähdään johtuvan elinympäristön vuorovaikutussuhteista, jolloin oireisiin pyritään vaikuttamaan tarkastelemalla koko systeemiä ja sen muutostarpeita.

Myös yksilön elämässä mukana olevat aikuiset, kuten koulun tai lastensuojelun ammattilaiset, nähdään osana yksilön systeemiä. Systeemisessä työotteessa lapsen edun ja hyvinvoinnin tukemisen nähdään vaativan sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen ammattilaisilta monitoimijaista yhteistyötä, jotta lapsen ja perheen tilanteesta saadaan kokonaisvaltaisempi ymmärrys.

Voit tutustua systeemiseen työotteeseen lisää Systeeminen työote -moduulissa.

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Perhe, kasvatus ja yhteistyö, 5 op

Perhe, kasvatus ja yhteistyö, 5 op /  Family, Education and Cooperation ECTS

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt perheen merkitykseen lapsen kehityksessä, kasvussa ja oppimisessa.
 • ymmärtää perheen ja vanhemmuuden muotoutumisen aika- ja paikkasidonnaisuuden sekä tunnistaa vanhemmaksi tuloon liittyvät ilmiöt sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.
 • tuntee keskeiset perhettä ja kasvatusta koskevat teoriat.
 • kykenee tarkastelemaan perhettä eri tieteiden näkökulmasta.
 • ymmärtää perheen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen ja oman roolinsa yhteistyössä.
 • osaa tarkastella vanhemmuuden rakentumista ja vanhemmuuden tukemista silloin, kun lapsella on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski.
 • ymmärtää erilaisen lapsen perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä.

Opintoihin ilmoittaudutaan osoitteessa https://avoin.peppi.utu.fi.