MOOC: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet, 2 op 

Avoin verkkokurssi (MOOC), Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (2 op) avautuu vuoden 2020 alussa DigiCampus-alustalla.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.

Opiskelija
– osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä
– osaa jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa
– on omaksunut lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä
– tietää lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä

Sisältö
Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat
Monitoimijaisen yhteistyön käsite
Lapsen oikeudet
Lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat

Laajuus
2 op

Suoritustavat
Suorittamistapa on monivalintatentti kurssialueella

Oppimateriaalit
Kurssikirjallisuus ja muu kirjallinen materiaali sekä tehtävät linkittyen kurssin videoihin

Arviointi
Hyväksytty/Hylätty