LASTU – monialainen korkeakoulujen ja työelämän kehittämisverkosto lasten hyvinvoinnin tueksi

LASTU-hanke kokoaa yhteen sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia kouluttavat korkeakoulut ja työelämätoimijat. Hankkeessa luodaan verkosto, joka vahvistaa opetus- ja kasvatusalan ja sote-alan yhteistyötä.

Lapsistrategia ja sote-uudistus korostavat kokonaisvaltaista työotetta ja varhaista tukea, jotta kasvavia terveys- ja hyvinvointieroja voidaan kaventaa ja lasten hyvinvointia lisätä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii lasten kanssa toimivilta ja heidän kouluttajiltaan entistä vahvempaa yhteistyötä ja uudenlaista ammattienvälistä osaamista. Sote-alan koulutus ja tutkimus toteutuvat harvoin sellaisessa yhteistyössä, joka huomioi lisäksi kasvatus- ja opetusalan. Tämä vaikeuttaa yhteisen osaamisen kehittymistä ja palvelujen lapsilähtöistä uudistamista.

Hankkeen tavoitteet

LASTU-hankkeen päätavoitteena on vahvistaa sote-, kasvatus- ja opetusalojen kouluttajien, opiskelijoiden, lasten parissa työskentelevien ja palvelujen kehittäjien yhteistä osaamista ja parantaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssia. Hankkeessa kehitetään tulevaisuuden perhekeskusten ja vaativan erityisen tuen palvelujen toimijoille helposti saavutettavia koulutussisältöjä. Lisäksi hankkeessa arvioidaan monialaista yhteistyötä soteko-alan korkeakoulutuksessa ja työelämässä.

LASTU-verkosto integroituu osaksi Osaamispuu®-työtä, sekä laajemmin tukemaan jatkuvan oppimisen ohjelmaa ja sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatuspalvelujen uudistumista. Hankkeessa mallinnettava yhteistyöverkosto toimii pilottina kansalliselle verkostolle, joka jatkaa toimintaansa hankekauden jälkeen.

Hanke käynnistyy syyskuussa 2021. Hankkeen ideointiwebinaarin (14.4.) perusteella koottu kuvio (alla) kuvaa korkeakoulu- ja työelämätoimijoiden odotuksia ja ajatuksia LASTU-verkostolle:

Tietoa hankkeesta

Toteutus

Hanke koostuu neljästä työpaketista:

Työpaketti 1. Verkoston rakentaminen (9/2021−7/2023)

Verkosto kattaa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon korkeakoulut, sote-uudistushankkeet, sairaanhoitopiirit, järjestöjä ja seurakuntia. Verkosto toimii alueilla ja niiden kesken, ja on itseään täydentävä.

Verkosto on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen korkeakouluttajille, sote-uudistushankkeiden toimijoille, valtion, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien lasten palveluja toteuttaville ja kehittäville asiantuntijoille. Hankkeen tuloksista hyötyvät kohderyhmän lisäksi kaikki lasten kanssa työskentelevät sekä sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen korkeakouluopiskelijat ja eri tahoilla toimivat vapaaehtoiset.

Työpaketti 2. Materiaalien kehittäminen (3/2021−7/2023)

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uusia avoimia koulutussisältöjä lasten ja perheiden parissa työskenteleville. Materiaalit viedään Osaamispuu-sivustolle, mikä varmistaa synergian aiemman kehittämistyön ja hankkeen välillä. Materiaali myös lisensoidaan avoimena aoe.fi-palveluun. Teemoina on alustavasti:

a) perustaso osaaminen tulevaisuuden perhekeskuksessa
b) erityistaso − erityistä tukea tarvitseva lapsi ja perhe
c) lapsi- ja perhepalvelujen verkostotyön johtaminen

Sisällöt täsmentyvät työelämätoimijoiden kanssa hankkeen käynnistyessä.

Työpaketti 3. Tutkimusyhteistyö (9/2021−7/2023)

Hankkeessa perustetaan tutkimukseen keskittyvä alatyöryhmä, joka toimii tiiviissä yhteistyössä materiaalien kehittämisen työryhmän (TP2) kanssa. ​Tutkimusteemat tarkentuvat hankkeen käynnistyessä.​ LASTU-hanketiimissä ja yliopistoissa meneillään olevaa ja tulevaa tutkimusta nivotaan tarkoituksenmukaisesti hankkeeseen.​ Tutkimuksen ja kentän vuoropuhelun varmistamiseksi suunnitteilla on muun muassa monialaisia symposiumeja korkeakouluille ja työelämätoimijoille sekä opinnäytetyöpankki eri tutkintotasoille.​ Hankkeen verkostomallia arvioidaan keräämällä palautetta osallistujilta ja tutkimalla heidän kokemuksiaan monialaisesta yhteistyöstä.

Työpaketti 4. Verkoston vakiinnuttaminen ja tulosten levittäminen (1/2023−7/2023)

Verkosto on pilotti tulevaisuuden rakenteisiin muotoutuvalle osaamis- ja tutkimusverkostolle. Mallin hyödyntämisestä kansallisesti ja muilla aloilla keskustellaan hankkeen aikana korkeakoulujen, ministeriöiden, OPH:n ja THL:n kanssa. Verkoston jatko turvataan integroimalla se Osaamispuu.fi-työhön, jatkuvan oppimisen uudistukseen, sote-uudistukseen, VIP-verkostoon ja muotoilemalla toiminta osapuolten perustyöhön liittyväksi.

Hankkeen tuloksista viestitään aktiivisesti ja tuotettu materiaali jää sekä kohderyhmän, että alojen opiskelijoiden ja kentällä toimivien vapaaehtoisten käyttöön Osaamispuu.fi- ja aoe.fi-alustoille.

Hyödyt

Hankkeessa pyritään vahvistamaan soteko-alojen korkeakoulutuksen työelämärelevanssia, mikä valmistaa opiskelijoita työelämän todellisiin tarpeisiin. Koulutussisältöjen avulla parannetaan opiskelijoiden valmiuksia työskennellä uudistuvissa palveluissa lapsi- ja perhelähtöisesti. Avoimilla ja helposti saavutettavilla koulutussisällöillä lisätään ammattilaisten jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä vastataan tulevaisuuden lapsi- ja perhepalveluissa (mm. perhekeskus, erityistason palvelut; OT-keskus) tarvittavaan ammattienväliseen, geneeriseen osaamistarpeeseen.

Hankkeessa rakennettava verkosto toimii pilottina pysyvämmälle yhteistyöverkostolle korkeakoulujen ja työelämätoimijoiden välillä, jolloin voidaan turvata työelämärelevanssin säilyminen jatkossakin. Tutkimusyhteistyössä suunnitteilla olevat monialaiset avoimet symposiumit ja opinnäytetyöpankki ovat esimerkkejä käytänteistä, joita voidaan hyödyntää verkostoissa hankkeen päätyttyä. Tällaisen tutkimusyhteistyön avulla varmistetaan, että korkeakouluissa tehtävä tutkimus vastaa kentän tietotarpeisiin ja tutkimustietoa saadaan hyödynnettyä työelämään. Lisäksi hankkeessa arvioidaan monialaisen verkostoyhteistyön käytänteitä, jolloin saadaan toimintasuosituksia vastaavien monialaisten verkostojen hyödynnettäviksi.

Rahoitus ja toteuttajat

Hankkeelle on saatu erityisavustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille 2021–2023.

Hankkeen toteuttajina ovat Turun yliopiston Sote-akatemia ja Itä-Suomen yliopisto.

Turun yliopiston verkkosivuille.Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille.

Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

  • 23.9. klo 9–11 LASTU-hankkeen käynnistys / kick off -tilaisuus

Menneet tapahtumat

Liity mukaan verkostoon!

Täyttämällä tämän Webropol-lomakkeen liityt sähköpostilistalle, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja tapahtumista. Sähköpostilistalle liittyminen ei velvoita osallistumaan hankkeen toimintaan. Lomaketta saa mielellään jakaa eteenpäin!

Tietosuojailmoitus

Aiemmat uutiskirjeet:

Ota yhteyttä!

Miia Tuominen / Turun yliopisto
Jaanet Salminen / Turun yliopisto
Ville Valkonen / Itä-Suomen yliopisto

Keskustele ja seuraa sosiaalisessa mediassa:

#lastuhanke #osaamispuu

Twitteriin.Facebookiin.LinkedIniin.Instagramiin.