Suorita avoimen yliopiston opintoja

Perhe, kasvatus ja yhteistyö, 5 op

Perhe, kasvatus ja yhteistyö, 5 op (kesä 2021)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt perheen merkitykseen lapsen kehityksessä, kasvussa ja oppimisessa.
  • ymmärtää perheen ja vanhemmuuden muotoutumisen aika- ja paikkasidonnaisuuden sekä tunnistaa vanhemmaksi tuloon liittyvät ilmiöt sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.
  • tuntee keskeiset perhettä ja kasvatusta koskevat teoriat.
  • kykenee tarkastelemaan perhettä eri tieteiden näkökulmasta.
  • ymmärtää perheen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen ja oman roolinsa yhteistyössä.
  • osaa tarkastella vanhemmuuden rakentumista ja vanhemmuuden tukemista silloin, kun lapsella on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski.
  • ymmärtää erilaisen lapsen perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä.