Kehitä osaamista avoimesti verkossa

neljä piirroshahmoa pallojen kanssa

MOOC: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet, 2 op

Avoin verkko-opintojakso (MOOC), Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (2 op) on opiskeltavissa DigiCampus-alustalla. Mikäli haluat opintojaksosta suoritusmerkinnän, sinun tulee kirjautua avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon tai Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksu (12 €/op). Avoin yliopisto myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen saat ohjeet tentin suorittamista koskien. Tentin suoritettuasi voit pyytää avoimesta yliopistosta virallista opintosuoritusotetta.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.

Opiskelija

  • osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä
  • osaa jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa
  • on omaksunut lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä
  • tietää lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä

Sisältö
Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat
Monitoimijaisen yhteistyön käsite
Lapsen oikeudet
Lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat

Laajuus
2 op

Suoritustavat
Suorittamistapa on monivalintatentti opintojakson DigiCampus-alueella

Oppimateriaalit
Opintojakson kirjallisuus ja muu kirjallinen materiaali sekä tehtävät linkittyen opintojakson videoihin

Arviointi
Hyväksytty/Hylätty

Systeeminen ajattelu

Mitä systeemisyydellä tarkoitetaan ja missä sen teoreettiset juuret ovat? Mitä on systeeminen ajattelu ja mitä se tarkoittaa ihmissuhdetyössä ja vuorovaikutustilanteissa? Miten systeemisyys liittyy mm. ratkaisukeskeisyyteen, dialogisuuteen, reflektiivisyyteen ja moniammatilliseen yhteistyöhön?

Perehdy aiheeseen podcastissa.

Podcastin kuunneltuasi

  • pohdi, mitä hyötyä systeemisesta ajattelusta voi on työssäsi tai toiminnassasi lasten ja perheiden kanssa?
  • reflektoi omaa toimintaasi, puhetta ja elekieltä jossakin vuorovaikutustilanteessa. Mitä huomioita teit itsestäsi osana systeemiä?

TEKNINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

 

Monitoimijainen yhteistyöosaaminen koulussa

Miksi monitoimijainen yhteistyö on tärkeää koulussa? Miten koulun monitoimijaista yhteistyötä voidaan toteuttaa käytännössä? Miten koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttö voitaisiin tehdä lapselle/nuorelle mahdollisimman helpoksi ja saavutettavaksi?

Kuuntele podcast koulun monitoimijaisesta yhteistyöstä.

Podcastin kuunneltuasi pohdi:

  • Millainen yhteistyön tekijä olen?
  • Miten omassa työorganisaatiossani voitaisiin lisätä tai kehittää yhteistyötä?
  • Mitä voisin oppia Outi Koskisen ja Johanna Heikkisen tavasta tehdä työtä?

 

Voit syventää osaamistasi tutustumalla seuraaviin lähteisiin:

 

SISÄLTÖ: kouluterveydenhoitaja Outi Koskinen, koulukuraattori Johanna Heikkinen ja Miia Tuominen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TEKNINEN TOTEUTUS: Suvi Puttonen (Turun yliopiston Sote-akatemia)

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia