Suorita avoimen yliopiston opintoja

Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena, 4 op

Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena, 4 op 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää lastensuojelun tilanteen kentällä, menettelytavat ja niitä ohjaavan lainsäädännön, lastensuojelun tarpeen syntymissyyt sekä eri näkökulmia lasten ja nuorten auttamiseen.

Tarjolla seuraavan kerran keväällä 2022.

Sosiaalipediatria, 3 op

Sosiaalipediatria, 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tiedot lastensuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä lapsen kaltoinkohtelusta: laiminlyönnistä, fyysisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, emotionaalisesta kaltoinkohtelusta, lapselle aiheutetusta tai sepitetystä sairaudesta, nuorten päihteidenkäytöstä sekä perheväkivallan ja vanhempien päihteiden käytön merkityksestä lapsuudessa. Opiskelijalla on myös taidot tunnistaa lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi, ottaa puheeksi lapsen kaltoinkohtelu, perheväkivalta,  vanhempien ja nuoren päihteiden käyttö sekä taito tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus.

Tarjolla seuraavan kerran keväällä 2022.

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Tarjolla seuraavan kerran syksyllä 2021.

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla, 3 op

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla, 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalveluiden laaja-alaisuuden ja siihen liittyvän problematiiikan, oppii monialaisuuden merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä asiakaslähtöisen työskentelyn etiikan ja arvoperustan. Lisäksi hän oppii, minkä vuoksi sosiaaliset tekijät tulee huomioida terveyden huollossa ja vastaavasti yksilön terveydelliset tekijät sosiaalihuollossa. Opiskelija oppii myös yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden merkityksen julkisen palvelujärjestelmän uudistamisessa sekä moniammatillisen työn perusteita sekä teoreettisesti että käytännössä.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Tarjolla seuraavan kerran syksyllä 2021.

Elämänkulun psykologia II: Parisuhteet, perheet ja vanhemmuus, 5 op

Elämänkulun psykologia II: Parisuhteet, perheet ja vanhemmuus,  5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa parisuhteen muodostamiseen, toimivuuteen sekä kriiseihin liittyviä keskeisiä tekijöitä. Hän osaa kuvata sukupolvien ketjujen merkityksiä parisuhteen, perheen ja yksilön näkökulmasta, määritellä perheen rakenteen ja dynamiikan merkitystä yksilön psyykkiseen hyvinvointiin ja analysoida erilaisten kasvatus- ja kiintymystyylien merkitystä parisuhteessa ja vanhemmuudessa.

Lapsen oikeudet, 5 op

Lapsen oikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet lapsen oikeudellisen aseman perusteista. Opiskelija tuntee lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet ja niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää lapsioikeuden keskeisten periaatteiden kuten lapsen edun ensisijaisuuden sisällön ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa kuten huoltoriidoissa, lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja terveydenhuollossa. Opiskelija on selvillä lapsen oikeuksien toteutumisen keskeisistä haasteista Suomessa.