Suorita avoimen yliopiston opintoja

Oikeustieteen perusteet, 1 op

Oikeustieteen perusteet, 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä keskeiset oikeudenalat ja näiden peruskäsitteet. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun.

Sisältö:

  • Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus.
  • Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet.
  • Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet.

Lapsen oikeudet, 5 op

Lapsen oikeudet, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on hyvät valmiudet lapsen oikeudellisen aseman perusteista. Opiskelija tuntee lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet ja niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää lapsioikeuden keskeisten periaatteiden kuten lapsen edun ensisijaisuuden sisällön ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa kuten huoltoriidoissa, lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja terveydenhuollossa. Opiskelija on selvillä lapsen oikeuksien toteutumisen keskeisistä haasteista Suomessa.

Sisältö: Lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet, lapsen oikeuksia koskevat keskeiset periaatteet, lapsen oikeuksien toteutumisen haasteet Suomessa. Perehdytään YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja YK:n lapsen oikeuksien komitean siitä antamiin yleiskommentteihin samoin kuin komitean Suomelle antamiin suosituksiin.

Koulutusoikeus, 5 op

Koulutusoikeus, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee koulutuksen lainsäädännön tavoitteet ja oikeudenalan oikeusperiaatteet, koulutusta koskevat perus- ja ihmisoikeudet, sekä oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelijalla on valmiudet tunnistaa opetustoimen alalla esiintyviä oikeudellisia ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija tuntee oikeuslähteet, joista saa tukea ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö: Koulutusjärjestelmän oikeudellinen normipohja ja rakenne, oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, koulutusoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä.

Sosiaalihuolto-oikeus, 5 op

Sosiaalihuolto-oikeus , 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää sosiaaliturvan ja sosiaalihuollon yhteiskunnallisen merkityksen sekä sosiaaliturvajärjestelmän rakenteen. Opiskelija osaa sosiaalioikeuden perusperiaatteet ja on perehtynyt sosiaalihuollon keskeisen lainsäädännön. Opiskelija tuntee sosiaalihuollon asiakkaan keskeiset aineelliset ja menettelylliset oikeudet sekä muutoksenhakujärjestelmän erityisesti sosiaalihuollon näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää sosiaalihuollon yleisten ja erityisten palvelujen suhteen sekä tuntee sosiaalipalveluiden yleiset järjestämis- ja myöntämisperusteet.

Sisältö:
Sosiaalioikeuden perusteet. Sosiaalihuollon asema sosiaaliturvajärjestelmässä sosiaalisten perusoikeuksien toteuttajana. Asiakkaan asema ja oikeudet sosiaalihuollossa.

Tarjolla seuraavan kerran lukuvuonna 2021-2022.

Sosiaalioikeus sosiaalityössä, 5 op

Sosiaalioikeus sosiaalityössä, 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojaksolla perehdytään hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Opiskelija hahmottaa opintojakson suoritettuaan perus- ja ihmisoikeuksien vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja ymmärtää siihen liittyvien hallinto- ja sosiaalioikeudellisten periaatteiden vaikutuksen.

Opiskelija ymmärtää sosiaalityön professioon liittyvät oikeudelliset velvoitteet. Opintojakson tavoitteena on herätellä opiskelijan oikeudellisten ongelmien hahmottamiskykyä sekä perehdyttää hänet juridisen tiedonhankinnan ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteisiin

Terveydenhuolto-oikeus, 5 op

Terveydenhuolto-oikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveydenhuoltoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja on perehtynyt terveydenhuoltojärjestelmää, potilaan oikeuksia ja terveydenhuollon henkilöstöä käsitteleviin keskeisiin oikeudellisiin kysymyksiin.

Perhe ja jäämistöoikeus, 7 op

Perhe ja jäämistöoikeus, 7 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. Hän myös tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet. Lisäksi opiskelija kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. Opiskelija osaa myös jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa, 4 op

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa, 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kansainvälis-yksityisoikeudellisen sääntelyn lapsioikeuden osalta, osaa soveltaa kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä ja ymmärtää oikeudenalan keskeiset käsitteet ja niiden oikeudellisen merkityksen, hahmottaa rajat ylittävien perhesuhteiden luoman riskin sovellettavan lain vaihtumisen näkökulmasta, kykenee etsimään tietoa kansainvälisestä lapsioikeudesta myös vieraalla kielellä sekä osaa ennakoida oikeusjärjestelmien erilaiset oikeudelliset perusratkaisut lapsioikeutta koskien ja ymmärtää oikeusvertailevan tutkimusmetodin perussäännöt.