Kehitä osaamista avoimesti verkossa

MOOC: Koulu lasten hyvinvointiympäristönä, 2 op

Avoin opintojakso verkossa (MOOC) Koulu lasten hyvinvointiympäristönä (2 op) on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintojaksolla käsitellään hyvinvoinnin kokonaisuutta monitieteisesti, avaten sitä myös lainsäädännön velvoitteiden ja näkökulmien kautta. Oikeudelliset velvoitteet sidotaan MOOCissa osaksi muiden tieteenalojen sisältöjä pitäen taustalla ajatuksen koulun monitoimijaisesta toiminnasta. Oikeudellisia velvoitteita käsitellään etenkin oppilashuollon kokonaisuuden, eri toimijoiden velvoitteiden sekä oppilaiden osallisuuden kautta.

Opintojakso on tutustuttavissa ja suoritettavissa DigiCampus-alustalla.

Opintojaksolle osallistuminen vaatii ensimmäisellä kerralla kirjautumisen HAKA- tai Google-tunnuksilla.

Mikäli haluat opintojaksosta suoritusmerkinnän, sinun tulee kirjautua avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon, Turun yliopiston avoimeen yliopistoon tai Savonia ammattikorkeakoulun avoimeen korkeakouluun sekä maksaa opintojaksolle määritelty maksu. Avoin yliopisto tai korkeakoulu myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen saat ohjeet tentin suorittamista koskien. Tentin suoritettuasi voit pyytää avoimesta yliopistosta virallista opintosuoritusotetta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää koulun hyvinvointityön rakenteet ja periaatteet sekä niitä ohjaavat säädökset.
  • tuntee lasten hyvinvointiympäristön toimijat koulussa ja heidän roolinsa koulun toimintakulttuurissa.
  • tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa
  • ymmärtää monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuudet koulun hyvinvointiympäristön vahvistajana.

Sisältö

  • koulun hyvinvointiympäristön kokonaisuus
  • osallisuus lapsen hyvinvoinnin perustana
  • koulun hyvinvointityön toimijat ja heidän vastuunsa ja velvollisuutensa
  • oppilas- ja opiskelijahuollon rakenne, periaatteet ja säädökset
  • monitoimijainen yhteistyö koulun toimintakulttuurina

Laajuus

2 op

Suoritustavat

Suorittamistapa on monivalintatentti opintojakson DigiCampus-alueella.

Oppimateriaalit

Opintojakson sisältöön liittyvä kirjallisuus ja muu materiaali.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty