Suorita avoimen yliopiston opintoja

Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa, 3 op

Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa, 3 op (kesä 2021)

Children´s participation pedagogics in early childhood education 3 op (summer 2021)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut osallisuus-käsitteeseen ja tunnistaa osallisuuskokemuksen merkityksen lapselle.
  • osaa analysoida, argumentoida ja reflektoida sekä omaa että työyhteisönsä toimintaa lapsen osallisuuden näkökulmasta.
  • tunnistaa lapsen osallisuuden merkityksen lapsen arjessa sekä lapsen kohtaamisen, ilmaisun tukemisen ja lapsen äänen kuulemisen merkityksen lapsen tulevalle kehitykselle.
  • kykenee kehittämään omaa pedagogista ajatteluaan ja toteuttamaan osallisuuden lisäämiseen tähtääviä toimintatapoja

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä, 3 op

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä, 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

  • koulun roolin lasten ja nuorten hyvinvoinnin mahdollistajana,
  • koulun oppilashuollon eri professioiden verkostomaisena yhteistyönä lapsen ja nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi,
  • kouluhyvinvoinnin asiantuntijoiden näkemysten jakamisen merkityksen koulun hyvinvointityössä.

Tarjolla seuraavan kerran syksyllä 2021.

Koululaisen ravitsemus, 3 op

Koululaisen ravitsemus, 3 op

Opintojakson käytyään opiskelijalla on tietoa terveen lapsen ravitsemuksesta ja hän osaa soveltaa näitä koululaisen näkökulman huomioiden. Opiskelija perehtyy terveen lapsen ravitsemukseen ja ravitsemussuosituksiin oppimistehtävän avulla. Opiskelija saa valmiuksia toteuttaa ravitsemuskasvatusta koulussa.

Tarjolla seuraavan kerran keväällä 2022.

Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op

Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.

Tarjolla seuraavan kerran syksyllä 2021.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Tarjolla seuraavan kerran syksyllä 2021.

Lapsen oikeudet, 5 op

Lapsen oikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet lapsen oikeudellisen aseman perusteista. Opiskelija tuntee lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet ja niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää lapsioikeuden keskeisten periaatteiden kuten lapsen edun ensisijaisuuden sisällön ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa kuten huoltoriidoissa, lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja terveydenhuollossa. Opiskelija on selvillä lapsen oikeuksien toteutumisen keskeisistä haasteista Suomessa.

Sisältö: Lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet, lapsen oikeuksia koskevat keskeiset periaatteet, lapsen oikeuksien toteutumisen haasteet Suomessa. Perehdytään YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja YK:n lapsen oikeuksien komitean siitä antamiin yleiskommentteihin samoin kuin komitean Suomelle antamiin suosituksiin.

Koulutusoikeus, 5 op

Koulutusoikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee koulutuksen lainsäädännön tavoitteet ja oikeudenalan oikeusperiaatteet, koulutusta koskevat perus- ja ihmisoikeudet, sekä oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelijalla on valmiudet tunnistaa opetustoimen alalla esiintyviä oikeudellisia ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija tuntee oikeuslähteet, joista saa tukea ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö: Koulutusjärjestelmän oikeudellinen normipohja ja rakenne, oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, koulutusoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä.