Kehitä osaamista avoimesti verkossa

MOOC: Koulu lasten hyvinvointiympäristönä, 2 op

Avoin opintojakso verkossa (MOOC) Koulu lasten hyvinvointiympäristönä (2 op) on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta erityisesti koulujen sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon tuleville ja nykyisille ammattilaisille.

Opintojakso on tutustuttavissa ja suoritettavissa DigiCampus-alustalla.

Opintojaksolle osallistuminen vaatii ensimmäisellä kerralla kirjautumisen HAKA- tai Google-tunnuksilla.

Mikäli haluat opintojaksosta suoritusmerkinnän, sinun tulee kirjautua avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon, Turun yliopiston avoimeen yliopistoon tai Savonia ammattikorkeakoulun avoimeen korkeakouluun sekä maksaa opintojaksolle määritelty maksu. Avoin yliopisto tai korkeakoulu myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen saat ohjeet tentin suorittamista koskien. Tentin suoritettuasi voit pyytää avoimesta yliopistosta virallista opintosuoritusotetta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää koulun hyvinvointityön rakenteet ja periaatteet sekä niitä ohjaavat säädökset.
  • tuntee lasten hyvinvointiympäristön toimijat koulussa ja heidän roolinsa koulun toimintakulttuurissa.
  • tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa
  • ymmärtää monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuudet koulun hyvinvointiympäristön vahvistajana.

Sisältö

  • koulun hyvinvointiympäristön kokonaisuus
  • osallisuus lapsen hyvinvoinnin perustana
  • koulun hyvinvointityön toimijat ja heidän vastuunsa ja velvollisuutensa
  • oppilas- ja opiskelijahuollon rakenne, periaatteet ja säädökset
  • monitoimijainen yhteistyö koulun toimintakulttuurina

Laajuus

2 op

Suoritustavat

Suorittamistapa on monivalintatentti opintojakson DigiCampus-alueella.

Oppimateriaalit

Opintojakson sisältöön liittyvä kirjallisuus ja muu materiaali.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty

Kouluhyvinvointi ja kouluviihtyvyys

Mitkä tekijät vaikuttavat kouluhyvinvointiin? Mitkä vuorovaikutussuhteet koulussa ovat kaikkein merkityksellisimpiä? Mitä syitä on löydetty koulupoissaoloille?

Perehdy aiheeseen blogissa

Koulu – enemmän kuin oppimisen paikka!

Tekstin luettuasi pohdi kouluhyvinvointia sekä yksilöllisestä, yhteisöllisestä että näiden yhteen linkittymisen näkökulmasta. Millä keinoin kouluhyvinvointia voisi vahvistaa ja kenen toimesta tämä kehittäminen tulisi käynnistää?

Voit syventää osaamistasi aiheesta tutustumalla blogin yhteyteen koottuihin lähdemateriaaleihin.

SISÄLTÖ: Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry.

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Nuorten vahvuudet ja niiden tukeminen

Miten nuoren mieli kehittyy ja miten nuori omaksuu vahvuutensa? Entä miten vahvuuksien kautta luodaan hyvinvoinnin myönteinen kehä?

Perehdy aiheeseen blogissa

Vahvuuksia vahvistamassa! – Nuorten itsetuntemus

Tekstin luettuasi pohdi, millä tavalla omassa työssäsi autat lapsia ja nuoria tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Entä onko omassa työssäsi tai organisaatiossasi joitakin sellaisia elementtejä, jotka voivat olla heikentämässä lasten ja nuorten itsetuntoa ja jotka vaatisivat muutosta? 

Voit syventää osaamistasi aiheesta tutustumalla blogin yhteyteen koottuihin lähdemateriaaleihin.

SISÄLTÖ: Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry.

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Nuorten tunnetaidot ja -säätely

Miten tunnesäätely kehittyy? Miksi nuoren tunteet kuohuvat? Mitä merkitystä on aikuisten reagointitavoilla? Entä minkälainen merkitys on perheilmapiirillä?

Perehdy aiheeseen blogissa

Kuohuntaa? – Nuorten tunteet ja tunnesäätely

Tekstin luettuasi pohdi, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat lasten ja nuorten tunnetaitojen kehittymiseen. Entä miten itse voit tukea lasten ja nuorten tunnesäätelyä taikka vaikuttaa perheiden tunneilmastoon? 

Voit syventää osaamistasi aiheesta tutustumalla blogin yhteyteen koottuihin lähdemateriaaleihin.

SISÄLTÖ: Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry.

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Nuorten nukkuminen

Minkälainen on nuorten unen tarve? Miten unen kesto, laatu ja ajoitus vaikuttavat oppimiseen ja tunnekokemuksiin? Miten sosiaaliset suhteet säätelevät unta ja voiko univajetta paikata?

Perehdy aiheeseen blogissa

Joka ilta kun lamppu sammuu? – Nuoret ja uni

Tekstin luettuasi pohdi, millä tavoin unen merkitys lapsille ja nuorille näkyy työhön liittyvissä käytännöissäsi. Entä onko yksittäisen nuoren tai yleisemmin nuorten unen määrään ja laatuun mahdollista vaikuttaa organisaatiossasi? 

Voit syventää osaamistasi aiheesta tutustumalla blogin yhteyteen koottuihin lähdemateriaaleihin.

SISÄLTÖ: Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry.

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia

Nuorten somenkäyttö

Mitä nuoret tekevät somessa ja minkälaisilla motiiveilla? Miten nuorten somen käyttöä ja pelaamista voidaan ohjata sekä ajallisesti että sisällöllisesti? Milloin kyse on ongelmakäyttäytymisestä ja mistä on saatavilla apua?

Perehdy aiheeseen blogissa

Puh pah pelistä pois! – Nuorten somenkäyttö

Tekstin luettuasi pohdi, miten voit omassa työssäsi tukea lasten ja nuorten turvallista ja terveellistä somenkäyttöä. Entä minkälaista tukea lasten ja nuorten vanhemmat tarvitsevat ohjatessaan somenkäyttöä ja pelaamista sekä ennaltaehkäistäkseen huolien syntymistä? 

Voit syventää osaamistasi aiheesta tutustumalla blogin yhteyteen koottuihin lähdemateriaaleihin.

SISÄLTÖ: Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry.

TUOTANTO: Turun yliopiston Sote-akatemia