Lasten hyvinvointi

Innostu ja opi aiheesta

Jokaisella lapsella on oikeus osallisuuteen. Kokemus osallisuudesta, kuulumisesta ja kuulluksi tulemisesta ovat perustana yksilön hyvinvoinnille. Oheisen videon ja materiaalin ääressä pääset pohtimaan omia mahdollisuuksiasi lapsen osallisuuden edistämiseksi omassa elämässäsi, työssäsi ja työyhteisössäsi.

Materiaali pohdinnan tueksi

Osallisuuden ohjeistus. Lapsen ääni – sinulle, joka päätät lapsen asioista. Pelastakaa lapset ry.

Pohdittavat kysymykset

  1. Pohdi oheisen materiaalin kautta, mitä kaikkea osallisuus lapselle merkitsee.
  2. Pohdi omia ja työyhteisösi mahdollisuuksia vahvistaa lapsen hyvinvointia osallisuutta edistäen.
  3.  Mitä konkreettista voit huomenna tehdä toisin tai eri tavalla lapsen osallisuuden edistämiseksi?

Suorita avoimen yliopiston opintoja

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä, 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää
– koulun roolin lasten ja nuorten hyvinvoinnin mahdollistajana,
– koulun oppilashuollon eri professioiden verkostomaisena yhteistyönä lapsen ja nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi,
– kouluhyvinvoinnin asiantuntijoiden näkemysten jakamisen merkityksen koulun hyvinvointityössä.

Koululaisen ravitsemus, 3 op

Opintojakson käytyään opiskelijalla on tietoa terveen lapsen ravitsemuksesta ja hän osaa soveltaa näitä koululaisen näkökulman huomioiden. Opiskelija perehtyy terveen lapsen ravitsemukseen ja ravitsemussuosituksiin oppimistehtävän avulla. Opiskelija saa valmiuksia toteuttaa ravitsemuskasvatusta koulussa.

Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.

Stressi ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Lapsen oikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet lapsen oikeudellisen aseman perusteista. Opiskelija tuntee lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet ja niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää lapsioikeuden keskeisten periaatteiden kuten lapsen edun ensisijaisuuden sisällön ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa kuten huoltoriidoissa, lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja terveydenhuollossa. Opiskelija on selvillä lapsen oikeuksien toteutumisen keskeisistä haasteista Suomessa.

Sisältö: Lapsen oikeuksia koskevat keskeiset oikeuslähteet, lapsen oikeuksia koskevat keskeiset periaatteet, lapsen oikeuksien toteutumisen haasteet Suomessa. Perehdytään YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja YK:n lapsen oikeuksien komitean siitä antamiin yleiskommentteihin samoin kuin komitean Suomelle antamiin suosituksiin.

Koulutusoikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee koulutuksen lainsäädännön tavoitteet ja oikeudenalan oikeusperiaatteet, koulutusta koskevat perus- ja ihmisoikeudet, sekä oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelijalla on valmiudet tunnistaa opetustoimen alalla esiintyviä oikeudellisia ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija tuntee oikeuslähteet, joista saa tukea ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö: Koulutusjärjestelmän oikeudellinen normipohja ja rakenne, oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, koulutusoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä.

Opiskele opintojakso

Kaikille avoin verkkokurssi (MOOC), Koulu lasten hyvinvointiympäristönä (2 op) avautuu syksyllä 2020 DigiCampus-alustalla.

Jatka opiskelua

Opetusalan ammattilaisten on mahdollista hakeutua Turun yliopiston toteuttamaan kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutukseen 60 op. Tietoa koulutuksesta ja ohjeet hakemiseen löydät täältä.