Tietoa LASTU-hankkeesta

Hanke jatkuu vuoden 2023 kesäkuuhun asti, ja se koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta:

Verkoston rakentaminen

Verkosto kattaa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon korkeakoulut, sote-uudistushankkeet, sairaanhoitopiirit, järjestöjä ja seurakuntia. Verkosto toimii alueilla ja niiden kesken, ja on itseään täydentävä.

Verkosto on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen korkeakouluttajille, sote-uudistushankkeiden toimijoille, valtion, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien lasten palveluja toteuttaville ja kehittäville asiantuntijoille. Hankkeen tuloksista hyötyvät kohderyhmän lisäksi kaikki lasten kanssa työskentelevät sekä sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen korkeakouluopiskelijat ja eri tahoilla toimivat vapaaehtoiset.

Monialaisen osaamisen kehittäminen

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uusia avoimia koulutussisältöjä lasten ja perheiden parissa työskenteleville. Materiaalit viedään Osaamispuu-sivustolle, mikä varmistaa synergian aiemman kehittämistyön ja hankkeen välillä. Materiaali myös lisensoidaan avoimena aoe.fi-palveluun. Teemoina on alustavasti:

a) perustaso − osaaminen tulevaisuuden perhekeskuksessa
b) erityistaso − erityistä tukea tarvitseva lapsi ja perhe
c) lapsi- ja perhepalvelujen verkostotyön johtaminen

Sisällöt täsmentyvät työelämätoimijoiden kanssa hankkeen kuluessa.

Tutkimusyhteistyö

Hankkeessa toimii tutkimukseen keskittyvä teemaryhmä, joka työskentelee tiiviissä yhteistyössä monialaisen osaamisen kehittämisen teemaryhmän  kanssa. ​Tutkimusteemat tarkentuvat hankkeen käynnistyessä.​ LASTU-hanketiimissä ja yliopistoissa meneillään olevaa tutkimusta nivotaan tarkoituksenmukaisesti hankkeeseen.​ Tutkimuksen ja työelämän vuoropuhelun varmistamiseksi suunnitteilla on muun muassa monialaisia symposiumeja korkeakouluille ja työelämätoimijoille sekä opinnäytetyöpankki eri tutkintotasoille.​ Hankkeen verkostomallia arvioidaan keräämällä palautetta osallistujilta ja tutkimalla heidän kokemuksiaan monialaisesta yhteistyöstä.

Verkoston vakiinnuttaminen ja tulosten levittäminen

Verkosto on pilotti tulevaisuuden rakenteisiin muotoutuvalle osaamis- ja tutkimusverkostolle. Mallin hyödyntämisestä kansallisesti ja muilla aloilla keskustellaan hankkeen aikana korkeakoulujen, ministeriöiden, OPH:n ja THL:n kanssa. Verkoston jatko turvataan integroimalla se Osaamispuu.fi-työhön, jatkuvan oppimisen uudistukseen, sote-uudistukseen, VIP-verkostoon ja muotoilemalla toiminta osapuolten perustyöhön liittyväksi.

Hankkeen tuloksista viestitään aktiivisesti ja tuotettu materiaali jää sekä kohderyhmän, että alojen opiskelijoiden ja kentällä toimivien vapaaehtoisten käyttöön Osaamispuu.fi- ja aoe.fi-alustoille.

Hyödyt

Hankkeessa vahvistetaan soteko-alojen korkeakoulutuksen työelämärelevanssia.  Tuotettavien koulutussisältöjen avulla parannetaan opiskelijoiden valmiuksia työskennellä uudistuvissa palveluissa lapsi- ja perhelähtöisesti. Avoimilla ja helposti saavutettavilla koulutussisällöillä lisätään myös ammattilaisten jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä vastataan tulevaisuuden lapsi- ja perhepalveluissa (mm. perhekeskus, erityistason palvelut; OT-keskus) tarvittaviin kaikkien lasten ja perheiden kanssa työskentelevien yhteisiin osaamistarpeisiin.

Hankkeessa rakennettava verkosto toimii pilottina pysyvämmälle korkeakoulujen ja työelämätoimijoiden yhteistyöverkostolle. Tämä takaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssin jatkossakin. Monialaisessa tutkimusyhteistyössä toteutettavat avoimet symposiumit ja opinnäytetyöpankki ovat esimerkkejä käytänteistä, joita voidaan hyödyntää verkostoissa hankkeen päätyttyä. Samalla varmistetaan, että korkeakouluissa tehtävä tutkimus vastaa kentän tietotarpeisiin ja tutkimustietoa saadaan hyödynnettyä työelämässä. Hankkeessa myös arvioidaan monialaisen verkostoyhteistyön käytänteitä ja annetaan toimintasuosituksia vastaavien monialaisten verkostojen hyödynnettäviksi.

Rahoitus ja toteuttajat

Hankkeelle on saatu erityisavustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille 2021–2023.

Hankkeen toteuttajina ovat Turun yliopiston Sote-akatemia ja Itä-Suomen yliopisto.

Turun yliopiston verkkosivuille.Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille.